HOME | INTRODUCTIE | ACTIVITEITEN | INFORMATIE | FOTO'S | PRIVACY | CONTACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring AVG

Bouwbedrijf Buisbouw, gevestigd aan Scheepsdiep 20 Blokzijl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Scheepsdiep 20, Blokzijl

http://www.buisbouw.nl

06-15316393 - Ben Buis

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf Buisbouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Een BSN wordt door ons niet verwerkt. Wij vragen of verwerken daarom ook geen bijzondere persoonsgegevens die iets zeggen over de gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele voorkeur.

Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. Wij bewaren persoonsgegevens op computersystemen met beperkte toegang.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwbedrijf Buisbouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- Bouwbedrijf Buisbouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Bouwbedrijf Buisbouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf Buisbouw) tussen zit.

Bewaartermijn

Bouwbedrijf Buisbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens in het kader van wettelijke verplichtingen bewaren wij voor de duur van de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst, te weten 7 jaren. De dossiers van de (bouw)werkzaamheden, die mogelijk bovengenoemde persoonsgegevens bevatten, bewaart Bouwbedrijf Buisbouw maximaal 15 jaren, vanwege de garantietermijnen, aansprakelijkheden en als service voor terugkerende opdrachtgevers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf Buisbouw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geen gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

Bouwbedrijf Buisbouw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf Buisbouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijfkleinhuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bouwbedrijf Buisbouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf Buisbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.   

                                                                                                                                                                                                                                                                        mei 2018

 

       
 
www.velux.nl